X
تبلیغات
همسفر آيــــــنه ها(محمدزارعی)

همسفر آيــــــنه ها(محمدزارعی)
شعر-داستان-اجتماعی-فرهنگی -هنری 
قالب وبلاگ

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 18:42 ] [ محمد زارعي ]
 

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 18:41 ] [ محمد زارعي ]

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 18:37 ] [ محمد زارعي ]

با من بی کس تنها شده ، یارا تو بمان

              همه رفتند ازین خانه ، خدا را تو بـمان 

من بی برگ خزان دیده ، دگر رفتنی ام

               تو همه بار و بری ، تازه بهارا تو بــــمان 

داغ و درد است هــــمه نقـــــش و نگــار دل من

              بنگر این نقش به خون شسته ، نگارا تو بمان 

زین بیابان گذری نیست ســــواران را ، لیک

              دل ما خوش به فریبی است ، غبارا تو بمان 

هر دم از حلقه ی عشاق، پریشانی رفت

              به سر زلف بتان ، سلسله دارا تــو بمان 

شهریارا تو بمـــان بر سر این خیل یتیم

              پــــدرا ، یـارا ، انـدوهـــگــسارا تـو بـمان 

سایه در پای تو چون موج چه خوش زار گریست

              که ســرِ ســبز تو خوش باشد ، کـــنارا تو بمان

 

استاد شهریار در جواب سایه چنین می گوید:

سایه جان رفتنی هستیم بمانیم که چه               

                    زنده باشیم و همه روضه بخوانیم که چه؟

درس این زندگی از بهر ندانستن ماست               

                    این هـمه درس بخوانیم و ندانیم که چه؟

خود رسیدیم به جان نعش عزیزی هر روز               

                     دوش گـیریمـــو بخاکش برسانیم که چه؟

پی این زهر حلاحل به تشخص هـــر روز                

                    بچشیم و به عزیزان بچــشانیم که چه؟؟

دور سر هلــهله هاله شاهـــین اجـــــــل               

                    ما به سرگیجه کــبوتر بپرانیم کــه چـــه؟؟

کشتی ای را که پی غرق شدن ساخته اند          

                    هی به جان کندن از این ورطه برانیم که چه؟

قسمت خرس و شغال است خود این باغ مویز       

                     بی ثمر غوره ی چشمی بچلانیم که چه؟

ما طلسمی که خدا بسته ندانیم شکست           

                      کاسه و کوزه سر هم بشکانیم که چه؟؟؟

شهریارا .دگــران فاتحه از ما خــــــــوانند                

                      ما همه از دگران فاتحه خوانیم که چه؟.

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 18:35 ] [ محمد زارعي ]

گاه می اندیشم ...
      چندان مهم نیست اگر ،
           هیچ از دنیا نداشته باشم !
                             همین مرا بس ...
             که کوچه ای داشته باشم و باران
       و انسان هایی در زندگیم باشند ،
که زلال تر از باران هستند ... !

                                 

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 18:33 ] [ محمد زارعي ]

نمي دانم پس از مرگم چه خواهد شد
نمي خواهم بدانم كوزه گر از خاك اندامم چه خواهد ساخت
ولي بسيار مشتاقم كه از خاك گلويم سوتكي سازد
گلويم سوتكي باشد به دست كودكي گستاخ و بازيگوش
واو يك ريز و پي در پي
دمش را بر گلويم سخت بفشارد
وخواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد
تا بدينسان بشكند در من
سكوت مرگ بارم را......
دکتر علی شریعتی

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 16:2 ] [ محمد زارعي ]

......دويدن سهم کساني است که هرگز نمي رسند

و رسيدن سهم کساني که هرگز نمي دوند...

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 16:1 ] [ محمد زارعي ]

گاهي براي ساختن بايد ويران کرد.گاه براي داشتن بايد گذشت و گاه در اوج تمنا بايد نخواست

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 16:0 ] [ محمد زارعي ]

- گزینه (ب  ) صحیح است.«       » حرف اصلی قافیه و « ای » حروف الحاقی است ؛ چون مصوّت کوتاه «         » تنها حرف اصلی قافیه است و مطابق قاعده ی 1 و 2 نیست.

2- گزینه ( ج ) صحیح است؛ زیرا در یک بیت ، روح، نوح، مفتوح و مشروح » باهم قافیه شده اند و قافیه درونی است.

3- گزینه ی ( الف ) صحیح است.

آ     د       می     پی           ر    چُ     شد    حر         ص   جَ   وان    می        گر       دد

                                                         _  _          _       _     U     U      _        _      U    U         _        _       U    _

 

4- گزینه ی « ب » صحیح است. 

آ       یِ        نِ        ار        نق       شِ         تُ        بن           مو       د     راست

                                        _          U_          _                 U         U           _           _       U        U   _

خد  شِ    کَ        نا          یی          نِ         شِ       کس     تن      خَ         طاست

     مفتعلن                                   مفتعلن                                      فاعلن

 

5- گزینه « ب » صحیح است.

گزینه « الف » مفاعیلن چهار بار- گزینه « ج» فعولن چهار بار- گزینه « د » مفاعیلن چهار بار

 

 

بِ      تُ       حا    صِ          لی         نَ        دا        رد           غَ       مِ      رو        زِ         گا      ر    گف      تن

                       _           _      U       _          U        _        U       U             _           _         U            _            U       _        U       U

         فعلاتُ                                 فاعلاتن                                 فعلاتُ                                 فاعلاتن

 

6- گزینه ی « ج » صحیح است. شاعر در رکن سوم مصراع اوّل  به جای « مفتعلن » از « مفاعلن » استفاده کرده است که اختیار « قلب » نام دارد.

کی     ست    کِ    پی                غا       مِ        من                بِ     شه     رِ     شر                  وان     بَ        رد

                _        U        _                   _     U      U        U               _         U         _              _        U       U  _    

یک      سُ    خَ        نز              من       بِ        دان            مر       دِ         سُ       خن           دان       بَ       رد

 

7- گزینه ی « ب » صحیح است.

8- گزینه ی « ج » صحیح است. این گزینه وزن تکراری دارد« فعولن فعولن فعولن فعولن » که تک وزن است و      

نمی تواند دوری باشد.

9- گزینه ی « د » صحیح است.

10-  گزینه ی « الف » صحیح است.

11-  گزینه ی » الف » صحیح است.

12- گزینه ی « الف » صحیح است. جوانان حق ندارند. اجازه ندارند.

13-  گزینه ی « ج » صحیح است.     

14- گزینه ی « الف » درست است.

15- گزینه ی « ج » صحیح است. « جهان بین » به معنی « دنیابین و هوسباز » است.


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 15:43 ] [ محمد زارعي ]

 

1- قافیه ی کدام بیت ، با قواعد دوگانه ی ( 2- 1  ) قافیه، مطابقت ندارد؟

الف) ای چشم تو دلفریب و جادو               در چشم تو خیره چشم آهو

ب)هر کجا ذکر او بود تو که ای                جمله تسلیم کن بدو تو چه ای

ج) به جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست                عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

د) بشنو از نی چون شکایت می کند               از جدایی ها حکایت می کند

2- کدام گزینه قافیه ی درونی دارد؟

الف) ندهم من به تو دل گرچه بت دلبندی                که دل از من ببری با دگری پیوندی

ب) ما درس سحر در ره میخانه نهادیم                محصول دعا در ره جانانه نهادیم

ج) روح تویی، نوح تویی، فاتح و مفتوح تویی                سینه ی مشروح تویی، بر در اسرار مرا

د) گرفتم که خود هستی از عیب پاک                تعنّت مکن بر من عیبناک

3- تقطیع هجایی بیت زیر در کدام گزینه درست نشان داده شده است؟

             « آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد               خواب در وقت سحرگاه گران می گردد          

_  U  U/ U  _  U  U/_  _U  U/U  _  U  _ب)              _  _ /_  _  U  U/ _ _  U  U/ _  _  U  _الف )

_  U  U/U  _  U  U/ U  _  U  U/ _  _  U _د)             _  U  U/ U  _  U  U/ U  _  U  U/ U  _  U_ج)    

4- وزن بیت « آینه ار نقش تو بنمود راست/ خود شکن آیینه شکستن خطاست » در کدام گزینه درست آمده است؟

الف) مفتعل ، مفتعلن ، مفتعل                                        ب) مفتعلن ، مفتعلن ، فاعلن

ج) مفتعلن، مفتعلن ، فعولن                                           د)مفتعل ، مفتعل ، فاعلن

5- وزن کدام مصراع از ارکان متناوب تشکیل شده است؟

الف) تو هم چون گل زخندیدن لبت با هم نمی آید               ب) به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن

ج) مکن نام نیک بزرگان نهان                                              د)چو علم آموختی از حرص آن گه ترس کاندرشب

6-  شاعر در کدام رکن مصراع اوّل بیت زیر، از اختیار وزنی« قلب » استفاده کرده است؟

    « کیست که پیغام من به شهر شروان برد                     یک سخن از من بدان مرد سخن دان برد »        الف) اول                         ب)دوم                        ج) سوم                           د)چهارم    

7- پرکاربردترین وزن شعر فارسی کدام گزینه است؟

الف) فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن                         ب) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

ج) مفتعلن فاعلات مفتعلن فع                                 د) فعولن فعولن فعولن فعل


ادامه مطلب
[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 15:41 ] [ محمد زارعي ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

من كه از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم
حرفي از جنس زمان نشنيدم.
هيچ چشمي، عاشقانه به زمين خيره نبود.
كسي از ديدن يك باغچه مجذوب نشد.
هيچ كسي زاغچه‌يي را سر يك مزرعه جدي نگرفت.
m.zarei1352@yahoo.com
امکانات وب